Tijsterman Bakkers - Hoofdstraat 218

3.8/5 based on 8 reviews

About Tijsterman Bakkers

Jan van Maanen, 24 jaar oud, verhuist in 1907 samen met zijn vrouw Catharina naar Katwijk aan de Rijn, waar hij zijn zinnen heeft gezet op een failliete bakkerij. Voor 3300 gulden neemt hij de zaak en klanten over.

De eerste jaren waren niet makkelijk, de eerste wereldoorlog zorgt voor een grote schaarste in grondstoffen. Het brood komt op een rantsoen en de bakkers moeten zich bij de bereiding houden aan regeringsvoorschriften. Deze eerste tijd zorgt voor creativiteit en ondernemerschap, Jan laat zijn hoofd niet hangen en bedient zijn klanten met liefde voor de ambacht.

Contact Tijsterman Bakkers

Address :

Hoofdstraat 218, 2171 BN Sassenheim, Netherlands

Postal code : 2171
Website : https://tijstermanbakkers.nl/winkel/tijsterman-sassenheim-en-caffe/
Categories :
City : Sassenheim

Hoofdstraat 218, 2171 BN Sassenheim, Netherlands
M
Marghork on Google

Een ouderwets tikkie op dat kakie kunnen ze krijgen. 45 min wachten op een broodje wat je maakt in 2 min. Onvriendelijk toen er wat van gezegd werd
They can get an old-fashioned tap on that kakie. Wait 45 minutes for a sandwich that you make in 2 minutes. Unfriendly when something was said about it
T
Toní Steenbeek on Google

Fijn personeel in deze winkel aardig en weten waar ze over praten. Altijd netjes geholpen.
Lovely staff in this shop nice and know what they are talking about. Always neatly helped.
M
Mike on Google

Drie kwartier gewacht op een simpel broodje beenham met het excuus dat ze een nieuwe kaart hebben. Ondanks dat hetzelfde broodje beenham al 4 jaar hetzelfde op de kaart staat ...
I waited for 45 minutes for a simple sandwich with the excuse that they have a new card. Although the same ham sandwich has been on the menu for 4 years ...
D
Daan Molenaar on Google

wel lekker eten, maar om 3 uur de vers keuken al dicht, sta je dan 5 minuten te wachten zonder dat iemand je aanspreekt en dan kunnen ze geen broodje meer maken 'omdat ze op het punt staat om naar huis te gaan' ja dikke lul, dat is geen handel doen, dat is gewoon slechte service.
have good food, but at 3 am waiting for the fresh kitchen already closed, you stand 5 minutes without someone appeals to you and they can not roll to make more 'because she is about to go home so thick dick that is do not trade, that's just bad service.
C
Carlo Roelandse on Google

Gezellige bediening ,ik ga op zaterdag altijd even een bakkie doen . Heel jammer is dat ze het abonnement van de telegraaf hebben opgezegd...mis mijn krantje bij een bakkie
Friendly service, I always go for a cup of coffee on Saturdays. It is very unfortunate that they have canceled the subscription of the telegraph ... miss my newspaper with a cup of coffee
S
S. Geelhoed on Google

We gingen daar lunchen en de huisgemaakte eiersalade, zag er waterig uit op de boterham , rook slecht en smaakte bitter en vies. ?Uiteraard hebben wij daar melding van gemaakt, ja excuses en de koeling kon het niet aan. Die dag was het niet warm? het had nooit geserveerd mogen worden. Bij het openmaken van de bak moet je het hebben geroken en gezien hebben.? Conclusie koffie is goed maar wij lopen er voorbij
We went there for lunch and the home-made egg salad, looked watery on the sandwich, smelled bad and tasted bitter and dirty. ? Of course we have reported this, yes apologies and the cooling could not handle it. It wasn't hot that day dag it should never have been served. When opening the container you must have smelled and seen it Conclusion coffee is good but we walk past it
Y
Yvonne Loonen on Google

Heerlijke koffie. Genoten daar, tof bediening.
Delicious coffee. Enjoyed there, great service.
J
Jolly Swan on Google

Worst customer service experience ever. Also, who doesn't have coffee 20 minutes before closing

Write some of your reviews for the company Tijsterman Bakkers

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *