Vermeer Uitvaartverzorging, Begrafenissen & crematies - Burgemeester Gratamaplein 3

4.9/5 β˜… based on 8 reviews

Begrafenisondernemer voor uitvaart, begrafenis of crematie - Vermeer Uitvaartzorg - Vermeeruitvaartzorg.nl

De periode na het overlijden van een naaste is verdrietig en er komt veel op u af, zoals het regelen van de uitvaart. Dat hoeft u niet alleen te doen, daar helpen wij u bij.

About Vermeer Uitvaartverzorging, Begrafenissen & crematies

Om er 100% voor u te kunnen zijn, werk ik voor niet meer dan twee families tegelijk. Maak daarom nu een vrijblijvende afspraak om uw wensen te bespreken.

Contact Vermeer Uitvaartverzorging, Begrafenissen & crematies

Address :

Burgemeester Gratamaplein 3, 7844 NM Veenoord, Netherlands

Phone : πŸ“ž +89
Postal code : 7844
Website : http://www.vermeeruitvaartzorg.nl/
Categories :
City : Veenoord

Burgemeester Gratamaplein 3, 7844 NM Veenoord, Netherlands
N
Nienke Flipsen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Professioneel en persoonlijk Toen mijn man ongeneeslijk ziek bleek te zijn hebben we een afspraak gemaakt met Peter Vermeer om alle mogelijkheden rondom de uitvaart van mijn man te bespreken. Tijdens deze kennismaking hebben we veel informatie gekregen over alle mogelijkheden en kosten. Door goed naar ons te luisteren kon hij ons met zijn ervaring gericht advies geven. Zo hebben we voor een uitvaart locatie kunnen kiezen die perfect aansloot bij de wensen. En was het vooraf regelen van de gewenste kist geen enkel probleem. Na het overlijden van mijn man was de voorbereiding en begeleiding van de uitvaart heel prettig. Alle vragen vanuit mij werden snel beantwoord via app, mail, telefonisch of tijdens de gesprekken aan huis . Ik heb de begeleiding ervaren als betrokken, persoonlijk en zeer professioneel . Fijn dat "zorgen en regelen" op deze manier uit handen genomen kunnen worden. Het was fijn om zo'n verdrietige periode te kunnen vertrouwen op de kennis en kunde van Peter vermeer.
Professional and personal When my husband turned out to be terminally ill, we made an appointment with Peter Vermeer to discuss all the options surrounding my husband's funeral. During this introduction we received a lot of information about all possibilities and costs. By listening carefully to us, he was able to give us specific advice with his experience. For example, we were able to choose a funeral location that perfectly matched the wishes. And pre-arranging the desired box was no problem at all. After the death of my husband, the preparation and supervision of the funeral was very pleasant. All questions from me were answered quickly via app, mail, telephone or during the conversations at home. I have experienced the guidance as involved, personal and very professional. It's great that "worrying and arranging" can be taken out of your hands in this way. It was nice to be able to rely on the knowledge and skills of Peter Vermeer during such a sad period.
M
Marion Dijk van on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

De voorbereiding van een uitvaart bevat vele intieme momenten. Peter Vermeer is aanwezig op de achtergrond, stuurt en doet voorstellen daar waar nodig en begeleidt met het maken van keuzes. Zijn expertise, ervaring en rust geeft vertrouwen waardoor de aandacht van betrokkenen kan worden gericht op afscheid nemen en biedt ruimte voor het gevoel van een ieder.
The preparation of a funeral contains many intimate moments. Peter Vermeer is present in the background, directs and makes proposals where necessary and guides them in making choices. His expertise, experience and calm give confidence so that the attention of those involved can be focused on saying goodbye and offers room for everyone's feeling.
M
Marianne Schnoing-Walravens on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Enorm fijn begeleidt door Peter voor de uitvaart van mijn vader. Overal werd aan gedacht en alle opties werden besproken. Ondanks het verdriet was Peter een enorme steun voor ons. Ik hoop niet te snel maar volgende keer zullen we zeker weer van zijn diensten gebruik maken. Top !
Very nice accompaniment by Peter for my father's funeral. Everything was thought of and all options were discussed. Despite the grief, Peter was a huge support to us. I hope not too soon but next time we will definitely use his services again. Great!
F
Femke Kroes-Bijl on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Doordat wij niet bij de uitvaartvereniging terecht konden komen zijn wij Peter terecht gekomen, wat waren wij blij hiermee, wij moesten een uitvaart regelen wat geen familie van ons was, Peter heeft ons hierin onwijs gesteund en ideeΓ«n aangebracht, wij zijn blij dat de uitvaart gedaan is door Peter Vermeer!
Because we could not end up at the funeral association, we ended up with Peter, we were so happy with this, we had to arrange a funeral that was not related to us, Peter has supported us immensely and provided ideas, we are happy that the funeral was done is by Peter Vermeer!
T
Tineke Fledderus on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

De uitvaart van onze moeder heeft Peter uitstekend geregeld . We hadden gelijk een klik met elkaar . Peter is rustig en een heel fijn persoon , hij heeft ons geweldig bijgestaan .
Peter arranged our mother's funeral very well. We clicked right away. Peter is calm and a very nice person, he assisted us tremendously.
A
Alice Kuik on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Dankzij de professionele inzet van Peter Vermeer is de uitvaart van onze vader tot in detail perfect geregeld. Top !! Naast zijn professionaliteit is Peter zeer betrokken, en uitermate vriendelijk. Wij raden Peter Vermeer dan ook zeer zeker aan. Peter, nogmaals namens ons allen heel hartelijk dank
Thanks to the professional efforts of Peter Vermeer, our father's funeral was perfectly arranged in detail. great !! In addition to his professionalism, Peter is very involved and extremely friendly. We therefore highly recommend Peter Vermeer. Peter, once again on behalf of all of us, thank you very much
j
jmrjmr muld on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Toen mijn vader plots overleed in het buitenland en ik vanuit daar alles op extreem korte termijn moest regelen was ik blij dat ik voor Peter Vermeer gekozen heb. Telefonisch en via Whatsapp hebben we onderling alles kunnen regelen en toen Peter door een overlijden in eigen familie wegviel zocht hij direct contact met me en heeft hij voor de persoonlijke ondersteuning direct een uitstekende vervanging gezorgd terwijl op de achtergrond hij alle andere zaken verder bleef afhandelen. Het onderlinge contact was prettig en warm. Peter is bereikbaar waar nodig. Hij is nooit op de voorgrond, maar zorgt voor de juiste ondersteuning. Ook de contacten nΓ‘ de uitvaart waren zeer welkom. Een overlijden en de uitvaart is nooit iets om naar uit te kijken, maar als ik weer in de situatie ben dat ik een uitvaart moet regelen, ben ik blij dat ik Peter ken en weet dat ik hem weer kan en zal inschakelen.
When my father suddenly passed away abroad and I had to arrange everything at extremely short notice from there, I was glad I chose Peter Vermeer. We were able to arrange everything by telephone and via Whatsapp, and when Peter passed away in his own family due to a death in his own family, he immediately contacted me and immediately provided an excellent replacement for the personal support, while in the background he continued to handle all other matters. The mutual contact was pleasant and warm. Peter is available where necessary. He is never in the foreground, but provides the right support. The contacts after the funeral were also very welcome. A death and the funeral is never something to look forward to, but if I am in the situation again that I have to arrange a funeral, I am glad to know Peter and know that I can and will use him again.
K
Klusvrouw on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Door de snel afnemende gezondheid van mijn moeder ben ik informatie over uitvaarten gaan zoeken via Google. Tijdens deze zoektocht kwam ik vele uitvaart ondernemingen tegen, meestal grote concerns, waarvan sommige door heel Nederland werken. Mijn voorkeur ging uit naar een klein bedrijf, waar je direct persoonlijk contact kunt krijgen als dat nodig is, zonder te belanden in de wirwar van callcenter medewerkers. Na het lezen van diverse websites en reviews sprong Vermeer uitvaartzorg er voor mij positief uit. Dus het nummer gebeld en ik kreeg Peter Vermeer direct zelf aan de lijn. En dat was een heel fijn gesprek en dat gaf me vertrouwen. Een paar weken later is mijn moeder midden in de nacht overleden, toen direct telefonisch contact gezocht met Peter, hij heeft ondanks het nachtelijke uur direct alles in gang gezet. Ook de crematie is prima verlopen door de zorgzaamheid van Peter. Hij heeft oog voor de overledene maar ook voor de nabestaanden. Ik ben heel tevreden!
Due to the rapidly declining health of my mother, I started looking for information about funerals via Google. During this search I came across many funeral companies, mostly large concerns, some of which operate throughout the Netherlands. My preference was for a small company, where you can get direct personal contact if necessary, without ending up in the maze of call center employees. After reading various websites and reviews, Vermeer funeral care stood out positively for me. So I called the number and I immediately got on the line with Peter Vermeer. And that was a very nice conversation and that gave me confidence. A few weeks later, my mother died in the middle of the night, when he immediately contacted Peter by phone, despite the nighttime he immediately set everything in motion. The cremation also went well because of Peter's care. He has an eye for the deceased but also for the relatives. I'm very content!

Write some of your reviews for the company Vermeer Uitvaartverzorging, Begrafenissen & crematies

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *