Verpleeghuis en bed&breakfast Buitenhuis - Het Nieuwland 2

5/5 β˜… based on 3 reviews

Zorggroep Elde Maasduinen - Zgem.nl

Zorggroep Elde Maasduinen ZGEM. Waarbij thuis in het dorp, leefplezier, werkplezier, leven in vrijheid en positieve gezondheid voorop staan.

About Verpleeghuis en bed&breakfast Buitenhuis

Wij horen graag hoe u onze zorg ervaart, want daarvan kunnen we leren wat goed is en wat nog beter kan. Uw waardering deelt u misschien makkelijker dan een gevoel van onvrede of een klacht. Toch horen wij die ook graag van u. Dan kunnen we samen naar een oplossing zoeken.

Met wie kunt u het bespreken?
Een gevoel van onvrede of een klacht kunt u best bespreken met de medewerker op wie het betrekking heeft. Helpt dat niet, dan biedt de leidinggevende misschien uitkomst. Praat u liever met iemand anders? Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris gaat met alle betrokkenen in gesprek om tot een oplossing te komen.

Komt u er met ons niet uit?
Het kan voorkomen dat we samen niet tot een oplossing kunnen komen. Dan kunt u uw klacht indienen bij de regionale klachtencommissie. Deze commissie onderzoekt eerst uw klacht en adviseert als onafhankelijke partij de raad van bestuur. Vervolgens oordeelt de raad van bestuur hoe er met de klacht omgegaan zal worden.

Contactgegevens regionale klachtencommissie
Secretariaat Regionale Klachtencommissie Zorg ‘s-Hertogenbosch
Postbus 74, 5280 AB Boxtel
E-mail: [email protected]
Of kijk op regionaleklachtencommissiezorg.nl

Geschil
Als u het niet eens bent met het oordeel van de raad van bestuur dan is er sprake van een geschil en kunt u in beroep gaan bij de Landelijke Geschillencommissie Zorg. De commissie houdt een hoorzitting waar u uw klacht kunt inbrengen en de betrokken medewerkers worden gehoord. De uitspraak van de landelijke geschillencommissie is bindend.

Klachten over Wmo-zorg
Voor klachten over Wmo-zorg is de wijze van melden anders. U kunt uw klacht over Wmo-zorg schriftelijk of via e-mail melden bij:
     a) de klachtenfunctionaris van Zorggroep Elde Maasduinen,
     b) de manager Thuis en Tijdelijke Zorg,
     c) de gemeente namens wie de Wmo-zorg wordt geleverd.

Klachten Wet zorg en dwang (Wzd)
Ook voor klachten over onvrijwillige zorg die vallen onder de Wet zorg en dwang (Wzd) geldt een aparte procedure. Deze klachten over onvrijwillige zorg kunnen alleen ingediend worden bij de Landelijke Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ).

Contact Verpleeghuis en bed&breakfast Buitenhuis

Address :

Het Nieuwland 2, 5296 LB Esch, Netherlands

Phone : πŸ“ž +
Postal code : 5296
Website : http://www.zge.nl/
Categories :
City : Esch

Het Nieuwland 2, 5296 LB Esch, Netherlands
C
Caroline Amaro on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

j
jos van schijndel on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

T
Tim Van Bentum on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Write some of your reviews for the company Verpleeghuis en bed&breakfast Buitenhuis

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *