ABSA Scholengroep - Franz Zieglerstraat 201

5/5 based on 1 reviews

About ABSA Scholengroep

ABSA is een Amsterdamse scholengroep van zes basisscholen die in alle windstreken van de stad staan. Bij ASBA zorgen 200 professionals voor goed onderwijs voor 2.200 leerlingen. ASBA heeft altijd plaats voor goede leerkrachten, fijne meesters en juffen, en tal van andere professionals die bijdragen aan goed onderwijs voor onze 2.500 leerlingen. Bij ASBA krijgen professionals veel vrijheid. Als docent zijn de lijnen met de directie kort. Er is weinig bestuurlijke bemoeienis. De kernwaarden verbindend, eigenwijs en autonoom zeggen het nodige over het werk- en ambitieniveau van onze zes scholen. 

Contact ABSA Scholengroep

Address :

Franz Zieglerstraat 201, 1087 HN Amsterdam, Netherlands

Postal code : 1087
Website : http://www.absascholengroep.nl/
Categories :
City : Amsterdam

Franz Zieglerstraat 201, 1087 HN Amsterdam, Netherlands

Write some of your reviews for the company ABSA Scholengroep

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *