Bakspieker Dubbelink - Bakspieker Dubbelink

4/5 based on 3 reviews

Contact Bakspieker Dubbelink

Address :

7495 VB Ambt Delden, Netherlands

Postal code : 7495
Categories :
City : Ambt Delden

7495 VB Ambt Delden, Netherlands
T
Tonny Lunshof on Google

M
Matthieu van den Manacker on Google

C
Carel Schmit on Google

Tussen het Meestershuis en Dubbelinks Erve ligt aan de Meijerinkveldkampsweg een oude bakspieker. Dubbelinks Havezathe, het Meestershuis en de bakspieker van Dubbelink zijn aangewezen als Rijksmonument.
Between the Meestershuis and Dubbelinks Erve there is an old bakspieker on the Meijerinkveldkampsweg. Dubbelinks Havezathe, the Meestershuis and the bakspieker of Dubbelink are designated as a monument.

Write some of your reviews for the company Bakspieker Dubbelink

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *