Enviem - Ampèrestraat 5

4/5 based on 4 reviews

About Enviem

ENVIEM is een multi-brand company met een bijzondere groeiambitie. Het familiebedrijf richt zich op de verkoop van brandstoffen bij tankstations (bemand en onbemand), de productie, verkoop en distributie van smeermiddelen, de inzameling en verwerking van (olie)afval, “nieuwe” energieconcepten en investeringen in boeiende start-ups (new ideas, new markets, new business models). 

Binnen ENVIEM zorgen de “brands in motion”, door hun continue wrijving, voor de creatie van energie ten behoeve van een duurzame ontwikkeling van ENVIEM.

Contact Enviem

Address :

Ampèrestraat 5, 3846 AN Harderwijk, Netherlands

Phone : 📞 +9
Postal code : 3846
Website : http://www.enviem.nl/
Categories :
City : Harderwijk

Ampèrestraat 5, 3846 AN Harderwijk, Netherlands
M
Marta Sliwowska on Google

W
William Koetsier on Google

S
S R on Google

Aardige receptioniste!
Nice receptionist!
G
Girish Nair on Google

No store. So no bites just gas with card payment

Write some of your reviews for the company Enviem

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *