GK auto's Lelystad - Apolloweg 56

3.1/5 β˜… based on 8 reviews

Contact GK auto's Lelystad

Address :

Apolloweg 56, 8239 DA Lelystad, Netherlands

Phone : πŸ“ž +99
Postal code : 8239
Website : https://www.gk-auto.nl/
Categories :
City : Lelystad

Apolloweg 56, 8239 DA Lelystad, Netherlands
W
Wilte Rabbers on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Hele vriendelijke man. Heeft goed werk geleverd met de motorwisseling van mijn Renault Clio.
Very friendly man. Did a good job with the engine change of my Renault Clio.
A
Alie Klein Tank on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik laat mijn auto nooit meer repareren bij deze garage
I will never have my car repaired at this garage again
B
Barbara Salm on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Oplichter eerste klas deze man verkoopt wrakken met een nieuwe keuring erop auto's die niet eens op de weg mogen rijden .Zegt dat ie je auto maakt maar doet er niks aan en zegt gevonden en opgelost . Denk drie keer na voor je hier een auto gaat kopen dikke 0 sterren
Scammer first class this man sells wrecks with a new inspection on cars that are not even allowed to drive on the road. Says that he makes your car but does nothing about it and says found and solved. Think three times before you buy a car here fat 0 stars
I
Iwan P. on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Goede vriendelijke service; deskundig en no nonsens garagebedrijf. Vooraf geschatte kosten zijn vaak de uiteindelijke kosten zelfs als er toch wat extra werk wordt verricht of er onvoorziene dingen om de hoek komen kijken. Eigenaar Ganesh is een top-gozer!
Good friendly service; knowledgeable and no nonsense garage company. Costs estimated in advance are often the final costs even if some extra work is done or unforeseen things come around. Owner Ganesh is a top guy!
A
Aash Bhag on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Auto gekocht in december 2016, deze opgehaald, dag erna breekt de brandstofpomp, auto startte niet meer. Airbag lampje van auto was gereset, want sinds de dag na aankoop, tot op heden, is deze nooit meer uitgegaan. Zogenaamd had deze auto dit probleem niet tijdens het testrijden. Enige wat wel werd gemeld, was een storing met het branden van de stuurbekrachtigingslampj, dit zou liggen aan de accu. Na reparatie bleek dit een kapotte zekering voor de stuurbekrachtiging. Veel, onnodige, geld aan uitgegeven dus. Kortom, deze verkoper geeft er niks om of je een goede auto koopt, en wellicht vaste klant kan worden, maar meer om het vullen van zijn zakken. Autos lijken goedkoop, maar dit wordt duurkoop! NIET AAN TE RADEN
Car bought in December 2016, this one picked up, the next day the fuel pump breaks, car no longer started. Airbag light of car was reset, because since the day after purchase, until now, it has never gone out. Allegedly this car did not have this problem during the test drive. The only thing that was reported was a malfunction with the power steering lamp lit. This would be due to the battery. After repair, this turned out to be a broken fuse for the power steering. A lot of unnecessary money spent on it. In short, this seller does not care if you buy a good car, and perhaps become a regular customer, but more about filling his bags. Cars seem cheap, but this will be expensive! NOT RECOMMENDED
N
Naomi Veldhuis on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Veel geduld heeft deze man ik heb hier mijn eerste autotjw gekocht met n mooie prijs en kwaliteit. Autos worden gekeurd en ook gerepareerd!
This man has a lot of patience I bought my first car here with a nice price and quality. Cars are inspected and also repaired!
F
F Brasco on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Auto op 31 maart gekocht. Ik ben een vrouw en ben geen expert in auto’s kopen (dat hoef ik ook niet te zijn). Ik vertrouw op de verkoper en heb hem ook meteen Apk laten keuren. Al snel kwam ik er achter dat de auto totaal niet was nagekeken. De Airco deed het niet, deurslot deed het niet, auto stotterde, banden waren versleten (die zou hij vervangen, niet gedaan). Als deze belangrijke en standaard onderdelen het niet doen, betekend het dat je de auto simpelweg niet heb gecontroleerd. Ik heb de verkoper op 4 april hierover benaderd. Het is inmiddels 16 juni en er is nog niks gedaan. De smoes is altijd dat hij ziek is of zijn zoon. Als je eenmaal bent bedonderd en je hebt de auto gekocht is er geen weg meer terug. Al binnen een maand kwamen er nog meer problemen bij. Ik heb bijna een auto-ongeluk gehad met mijn baby, omdat de remmen het ineens niet meer deden. Ik heb een andere garageman laten komen en die zei dat de distrubitieketting kapot was, hij maar reed op drie cilinders en dat de remmen kapot waren. Hij zei al gauw dat deze auto niks waard is en bijna naar de sloop kan. De auto heeft dus een neppe APK keuring gekregen. Dus kort gezegd, bij GK auto’s moet je totaal geen auto kopen, want je krijgt gewoon een rijdende prullenbak.
Bought the car on March 31. I'm a woman and I'm not an expert in buying cars (I don't have to be). I trust the seller and immediately had him inspected by MOT. I soon found out that the car had not been checked at all. The air conditioning did not work, door lock did not work, car stuttered, tires were worn (he would replace those, not done). If these important and standard parts don't work, it means you simply haven't checked the car. I approached the seller on April 4 about this. It is now June 16 and nothing has been done yet. The excuse is always that he is sick or his son. Once you've been tricked and you've bought the car, there's no going back. Within a month more problems arose. I almost had a car accident with my baby because the brakes suddenly stopped working. I had another garage man come and he said the timing chain was broken, he was only running on three cylinders and the brakes were broken. He soon said that this car is worth nothing and can almost be scrapped. The car has therefore received a fake MOT. So in short, with GK cars you should not buy a car at all, because you just get a moving trash can.
B
Brenda Spirituuel on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Zie reactie v mevr F.Brasco....en anderen hieronder! Deze man doet net of hij het goed met je voor heeft...echt niet!!! Precies dezelfde ervaring slechte banden, remschijven, slot....accu..etc. Gekocht auto met apk....binnen 1 a 2 weken kon met deze auto niet meer rijden...kosten moeten maken banden, accu, remschijven..totaal € 800 en waarschijnlijk ook nog binnenkort kosten koppeling. Lijkt en doet amicaal ..maar wanneer hij jou een poot kan uitdraaien.. niet 1 keer maar liefst vele malen..!!! Ook al bij vele mensen gedaan..zoals ik hier lees.... Dus echt niet eerlijk !!Ik vind hem een danig figuur. Iedereen wil wel wat verdienen..maar moet echt niet zo te werk gaan ..walgelijk! Zijn naam Ganesh doet hij echt geen eer aan! Super slechte ervaring...zwaar opgelicht..en heeft echt de zelfde rotte auto..2 keer door verkocht....dus dubbel en dwars aan verdient...zonder zelf maar 1 cent reparatie van honderden euro's aan mee betaald. Om te kotsen.....dit bedrijf en deze man. Dus ik reken maar op karma!!!!!
See response from Mrs. F.Brasco....and others below! This man acts as if he has good intentions for you...really not!!! Exactly the same experience bad tires, brake discs, lock .... battery ... etc. Bought car with MOT .... within 1 to 2 weeks this car could no longer drive ... had to incur costs for tires, battery, brake discs ... a total of € 800 and probably also soon coupling costs. Looks and acts friendly .. but when he can turn a paw to you .. not once but many times ..!!! Already done with many people .. as I read here .... So really not fair!! I think he's a decent figure. Everyone wants to earn some money .. but really shouldn't work like that .. disgusting! He really doesn't live up to his name Ganesh! Super bad experience...severely scammed...and really sold the same rotten car...2 times....so earned double and straight...without having to pay 1 cent for repair of hundreds of euros. To puke.....this company and this man. So I'm counting on karma!!!!!

Write some of your reviews for the company GK auto's Lelystad

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *