GWK Travelex Breda - Gravinnen van Nassauboulevard 59

2.3/5 β˜… based on 8 reviews

Contact GWK Travelex Breda

Address :

Gravinnen van Nassauboulevard 59, 4811 BN Breda, Netherlands

Phone : πŸ“ž +78
Postal code : 4811
Website : https://www.gwktravelex.nl/vestigingen/gwk-travelex-breda/2150
Categories :
City : Breda

Gravinnen van Nassauboulevard 59, 4811 BN Breda, Netherlands
M
Maarten van Hoof on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Een hele dikke 1, omdat je niet lager kan geven. Klantonvriendelijk, lang wachten met 1 kassa, terwijl er 3-4 man staat te kletsen ergens achterin. Ben nu al meerdere keren voor niks geweest vanwege storingen. Ga hier NIET heen.
A very big 1, because you cannot give lower. Customer unfriendly, long wait with 1 cash register, while 3-4 people are chatting somewhere in the back. Have now been several times for nothing because of malfunctions. DO NOT go here.
G
Gijs van der Logt on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Er staat als onderdeel van een marketing campagne 'send money in minutes' maar om dit te doen moet je eerst 50 minuten in de rij staan. Wel vriendelijk te woord gestaan.
As part of a marketing campaign it says 'send money in minutes' but to do this you first have to stand in line for 50 minutes. I kindly spoke to you.
C
Charonne on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik werd in Breda geholpen door een mevrouw genaamd Lishami. Erg vriendelijk, professioneel en snel. Maakte een leuk praatje.
I was helped in Breda by a lady named Lishami. Very friendly, professional and fast. Made a nice chat.
F
Florien Jansen on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Als particulier langs gegaan omdat iemand mij voor de eerste keer geld had gestuurd via Western Union. Ik werd onaardig, zelfs onbeschoft te woord gestaan door een dame achter de balie die weigerde mij te helpen toen ik aangaf dat het een betaling van een bedrijf was. Zij stuurde mij weg naar een andere Western Union waar ze mij misschien wel wilden helpen. Ze wist alleen niet waar dat was in Breda. De manier waarop deze mevrouw haar klanten behandelt is voor mij een bevestiging om nooit meer naar GWK Breda te gaan. Noch voor betalingen, noch voor geld wisselen.
Dropped in as a private because someone sent me money through Western Union for the first time. A lady behind the counter refused to help me when I indicated that it was a payment from a company. She sent me away to another Western Union where they might want to help me. She just didn't know where that was in Breda. The way in which this lady treats her customers is a confirmation for me to never go to GWK Breda again. Neither for payments, nor for money exchange.
R
Robert Tawaris on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Martine doet aan zeer slechte en zeer onbeschofte klanten behandeling. Op Zaterdag 25 Mei 2019, om 09.30 begaf ik mij samen met een kennis, naar het Grenswisselkantoor/ Western Union agentschap aan het Centraal station in Breda, met de bedoeling om met spoed Cash € 1000,- over te maken naar Indonesie. Daar aan de balie werden wij geholpen door een belgische vrouw genaamd Martine. Toen ik vertelde dat wij met spoed € 1000,- over wilde maken, vroeg zij naar mijn identiteitsbewijs. Ik antwoorde daarop dat ik die niet bij had, maar dat mijn kennis die wel bij had, waarop deze Martine op een zeer onvriendelijke manier antwoordde dat wij niet konden overmaken. Toen ik haar nogmaals zei dat degene die met mij samen dat geld wilde overmaken, wel zijn ID bewijs bij had, weigerde zij nogmaals om allerlei redenen dat te accepteren. Zij gaf als excuus dat dat niet kon volgens de wet, en volgens de richtlijnen van haar baas etc, etc. Ik vroeg haar, wat voor verschil het uitmaakte? Notabene, mijn kennis die met mij was, had het geld in zijn zak zitten en wilde het aan haar overhandigen. Hierop regeageerde zij zeer klantonvriendelijk en onbeschoft en weigerde ons te helpen. Zij negeerde op een zeer racistische manier en vroeg of de volgend klant naar voren wilde komen. Ik wil een klacht indienen en eis een opheldering over deze manier van Klanten behandeling door deze Belgische Martine. Naar mijn mening is er totaal geen Juridische reden om de overmakingsopdracht te weigeren op basis van welke reden dan maar ook. Tenslotte was het een gezamelijk overmaking( we waren met 2 personen aan de balie), en had een van ons een geldig legitimatiebewijs bij. Deze Martine heeft deze situatie zeer slecht beoordeeld waardoor wij ons zeer benadeeld voelen. Namelijk, wij moesten met spoed geld overmaken naar een familielid die daar op dat moment stond te wachten. Wij hebben daardoor een alternatief moeten zoeken om dat geld met spoed over te maken, terwijl dat niet had gehoefd.
Martine does to very bad and very rude customer treatment. On Saturday 25 May 2019, at 09.30 I went with a friend, to limit exchange / Western Union agency to the Central Station in Breda, with the intention to urgently cash € 1000, - to transfer to Indonesia. There, at the counter, we were helped by a Belgian woman named Martine. When I said that we urgently € 1000, - wanted to take over, she asked for my ID. I answered them that I did not, but my acquaintance who had in which this Martine replied in a very unfriendly manner that we could not do. When I once told her that the person who wanted to make me together the money, but his ID proof was in, she refused again to accept all sorts of reasons. She gave as an excuse that it could not by law, and etc according to the guidelines of her boss, so I asked her, what difference it mattered? Nota Bene, my acquaintance who was with me, it had money in his pocket and wanted to hand it to her. At this they government reacted very customer unfriendly and rude and refused to help us. They ignored a very racist way and asked if the next customer to come forward. I want to file a complaint and demand an explanation about this way of treating customers this Belgian Martine. In my opinion there is absolutely no legal reason to refuse the transfer order on the basis of any reason as well. Finally, it was a joint transfer (we were 2 people at the counter), and one of us had a valid identification. Martine This situation is very bad judgment whereby we feel very wronged. Namely, we had to make urgent money to a relative who was waiting there at that time. therefore we need to find an alternative to transfer money urgently, and had not ungulate.
F
Friet Speciaal on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Koop- of wissel, NOOIT geld bij GWK Travelex. Het is pure broodroof. Ze zitten gemiddeld 15% onder de actuele waarde met uitschieters naar 20%. 1000 euro, nog geen 30.000 Thaise bath haha. Lachwekkend. 1000 euro is ruim 35.000 bath, bijna 36.000. Dus op 1000 euro ga je voor bijna 200 euro de boot in. Nog nooit zo'n slechte wisselaar gezien, echt ongekend. Heb echt medelijden met mensen die hier geld kopen of wisselen.
Never buy or exchange money at GWK Travelex. It is pure bread robbery. They are on average 15% below the current value with peaks to 20%. 1000 euros, less than 30,000 Thai bath haha. Laughable. 1000 euros is more than 35,000 bath, almost 36,000. So at 1000 euros you go into the boat for almost 200 euros. Never seen such a bad changer, really unprecedented. Really feel sorry for people who buy or exchange money here.
R
RUBENSKI on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Als klant van SNS kan je zonder kosten geld storten bij alle GWK Travelex locaties. Dit is super handig na bijv. een verjaardag met de oer-Hollandse briefjes geld van oma. Het geld staat snel op je rekening en het personeel is vriendelijk en professioneel.
As a customer of SNS you can deposit money at all GWK Travelex locations at no cost. This is very useful after, for example, a birthday with the traditional Dutch money notes from grandma. The money will be in your account quickly and the staff are friendly and professional.
M
M zk777 on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Basically a thieves... if you need to exchange currency, this should be your last option, only in the case of utmost emergency.

Write some of your reviews for the company GWK Travelex Breda

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *