Het HypotheekAdviesHuis: Hypotheekadviseurs Den Haag - President Kennedylaan 19

5/5 based on 8 reviews

Contact Het HypotheekAdviesHuis: Hypotheekadviseurs Den Haag

Address :

President Kennedylaan 19, 2517 JK Den Haag, Netherlands

Phone : 📞 +788
Postal code : 2517
Website : https://www.hypotheekadvieshuis.nl/over-ons/hypotheekadviseur-den-haag
Categories :
City : Den Haag

President Kennedylaan 19, 2517 JK Den Haag, Netherlands
E
Eco Economie on Google

Mijn vrouw en ik wilden de woning boven onze woning kopen, waarbij we tevens onze bijna aflopende hypotheek wilde oversluiten. Met z'n drieën hadden we heldere gesprekken. Natuurlijk komt het overgrote deel van de kennis vanaf de zijde vd de erkend adviseur (dhr. Piekar), tevens is hij zo flexibel om een idee van onze zijde in de scenario's door te rekenen. Dhr. Piekar is een echte specialist, dus ook van het omvattende computersysteem, en houdt rekening met de persoonlijke situatie in het heden en de toekomst. Naast enkele gesprekken heeft dhr. Piekar ook veel geduld en inlevingsvermogen in onze redelijk complexe situatie. Ook al zijn wij beiden universitair opgeleid, en geef ik zelf al jaren economie-les bovenbouw VWO, toch had ik dit traject zeker niet zo goed kunnen doorlopen. Zeker met het complexe Nederlandse belastingstelsel is het raadzaam een adviseur als dhr. Piekar in te schakelen. Vooraf een nette, duidelijke prijs.
My wife and I wanted to buy the house above our house, while also refinancing our mortgage that was about to expire. The three of us had clear conversations. Of course, the vast majority of the knowledge comes from the side of the recognized advisor (Mr. Piekar), he is also flexible enough to include an idea from our side in the scenarios. Mr. Piekar is a real specialist, including the comprehensive computer system, and takes into account the personal situation in the present and the future. In addition to some conversations, Mr. Piekar also has a lot of patience and empathy for our fairly complex situation. Even though we are both university educated, and I have been teaching economics in senior secondary education for years, I certainly could not have gone through this process very well. Especially with the complex Dutch tax system, it is advisable to consult an advisor such as mr. Switch on Piekar. A decent, clear price in advance.
A
Amrish Rampadarath on Google

Patrick Muns was ons hypotheek adviseur. Heeft ons van a tot z begeleid. Is zeer kundig en weet waar hij het over heeft. Geen vraag is te gek en neemt alle tijd voor je. Komt met een goed advies. Mijn vrouw en ik zullen hem zeker aan kennissen adviseren. Ga zo door Patrick en team.
Patrick Muns was our mortgage advisor. Has guided us from A to Z. Is very knowledgeable and knows what he is talking about. No question is crazy and takes all the time for you. Comes with good advice. My wife and I will certainly recommend him to acquaintances. Keep it up Patrick and team.
M
Mehtap Hafikli on Google

Wij hebben bij het kopen van onze eerste woning een heel fijn gesprek met Patrick Piekar gehad! Hij is heel deskundig en begeleidt je tijdens het hele traject heel erg goed! Voor vragen konden we altijd bij hem terecht en kregen heel snel antwoord! Het was eventjes spannend bij het wachten voor het finaal akkoord, maar dankzij Patrick Piekar is dat ook snel opgelost! Wij zijn erg tevreden!
We had a very nice conversation with Patrick Piekar when buying our first home! He is very knowledgeable and guides you very well throughout the entire process! We could always contact him for questions and got an answer very quickly! It was exciting for a while while waiting for the final agreement, but thanks to Patrick Piekar that was also quickly resolved! We are very satisfied!
J
Jochem Andriessen on Google

Voor het afsluiten van mijn eerste hypotheek werd ik geadviseerd door Patrick Piekar van HypotheekAdviesHuis. Ik ben zeer tevreden over de dienstverlening. Patrick neemt uitgebreid de tijd om vragen telefonisch, per mail en indien nodig per afspraak te beantwoorden (ook mijn vragen als leek) en communiceert helder en zeer snel. Hij houdt de deadlines goed in de gaten. Vanuit zijn expertise over de hele breedte van het hypotheekveld kon hij ook goed adviseren over andere zaken die komen kijken bij het kopen van een huis. Vanwege dit alles gedurende het hele proces een groot gevoel van vertrouwen in de dienstverlening en goede afloop gehad.
Before taking out my first mortgage, I was advised by Patrick Piekar of HypotheekAdviesHuis. I am very satisfied with the service. Patrick takes the time to answer questions by phone, email and if necessary by appointment (including my questions as a layman) and communicates clearly and very quickly. He keeps a close eye on deadlines. From his expertise across the entire breadth of the mortgage field, he was also able to give good advice on other matters involved in buying a house. Because of all this, we had a great sense of confidence in the service and good outcome throughout the entire process.
M
Martijn Hassink on Google

Bij de zoektocht naar een eerste koophuis heeft Patrick Piekar, van het Hypotheek Advies Huis ons geholpen met het vinden van een geschikte hypotheek. Bij het kennismakingsgesprek heeft Patrick samen met ons naar de financieringsmogelijkheden gekeken. Wij vonden het erg prettig dat Patrick complexe zaken eenvoudig kan uitleggen en hij snel reageert op vragen, telefoontjes of e-mails. We zijn heel erg tevreden met het hypotheekadvies en de werkwijze van Patrick en het Hypotheek Advies Huis.
In the search for a first home, Patrick Piekar, of the Mortgage Advice House, helped us to find a suitable mortgage. During the introductory meeting, Patrick looked with us at the financing options. We really liked the fact that Patrick can explain complex matters easily and he responds quickly to questions, phone calls or e-mails. We are very satisfied with the mortgage advice and the working method of Patrick and the Mortgage Advice House.
P
Peter Moes on Google

Ik ben goed geholpen met het oversluiten van mijn hypotheek. Er zaten wat zaken bij die uitgezocht moesten worden, maar Patrick Piekar neemt de tijd om naar mogelijkheden te kijken en neemt de tijd om het simpel maar concreet uit te leggen. Hij dacht goed mee met de zaken om het zo goed mogelijk passend voor mij te maken. Hij reageert vlot op mailtjes en indien nodig is er telefonisch contact. Bedankt voor de goede service!
I have been helped with the refinancing of my mortgage. There were some things that needed to be investigated, but Patrick Piekar takes the time to look at possibilities and takes the time to explain it simply but concretely. He thought along well with matters to make it as suitable as possible for me. He responds quickly to emails and, if necessary, there is telephone contact. Thanks for the good service!
J
Jabke Keesmaat on Google

We zijn zeer blij met het werk en de service die Patrick Piekar van Hypotheek Advies Huis heeft geleverd. Hij geef een degelijk advies waarin alle voor- en nadelen goed worden afgewogen. Daarnaast heeft hij overzicht over het hele proces en indien nodig herinnert hij je aan eventuele vervolgstappen. Hoewel Hypotheek Advies Huis fysiek gezien niet in de buurt ligt blijven we als klant graag verbonden aan deze hypotheekadviseur!
We are very happy with the work and service provided by Patrick Piekar of Hypotheek Advies Huis. He gives sound advice in which all the pros and cons are carefully weighed. In addition, he has an overview of the entire process and, if necessary, reminds you of any follow-up steps. Although Mortgage Advice House is physically not nearby, we as a customer like to remain connected to this mortgage advisor!
N
Neeradj Baldewsingh on Google

Patrick Piekar is een zeer attente hypotheekadviseur. Het meest fijne vond ik de informele houding die Patrick aannam; Patrick leek zich echt over mij als klant te ontfermen, en wilde altijd eerst even weten hoe het met me ging. Voorts nam hij (vooral aan het begin van de samenwerking) de tijd om zaken goed aan mij uit te leggen en in de tijd die erop volgde reageerde hij altijd binnen een dag op mijn e-mails. Ondanks dat ik vrijwel alle documentatie voorhanden had en er in mijn geval geen bijzonderheden waren die de financiering hadden kunnen belemmeren, zijn er altijd wel zaken die een geldverstrekker toch zeker wil weten. Patrick heeft me daarbij veel werk uit handen genomen, hij informeerde mij tijdig van de stavaza omtrent de aanvraag, en hij vond het ook niet erg dat de makelaar en notaris zich met sommige zaken bemoeiden. Bedankt voor alles Patrick!
Patrick Piekar is a very attentive mortgage advisor. What I liked most was the informal attitude that Patrick took; Patrick really seemed to care about me as a customer, and always wanted to know how I was doing first. He also took the time (especially at the beginning of the collaboration) to explain things to me well and in the time that followed he always responded to my e-mails within a day. Despite the fact that I had almost all documentation available and in my case there were no details that could have hindered the financing, there are always things that a lender wants to know for sure. Patrick took a lot of work off my hands, he informed me of the application in good time from the stavaza, and he also did not mind that the broker and notary interfered with some matters. Thanks for everything Patrick!

Write some of your reviews for the company Het HypotheekAdviesHuis: Hypotheekadviseurs Den Haag

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *