Makro Hoofdkantoor - De Flinesstraat 9

4.4/5 based on 8 reviews

Contact Makro Hoofdkantoor

Address :

De Flinesstraat 9, 1114 AL Amsterdam, Netherlands

Postal code : 1114
Categories :
City : Amsterdam

De Flinesstraat 9, 1114 AL Amsterdam, Netherlands
g
gewoon en kanaal on Google

Ze hebben van alles daar ik haal daar ook mijn bullet journal spullen in de korting
They have everything there I also get my bullet journal stuff in the discount
K
K. Bosman on Google

Prijs kwaliteit prima ? makkelijk vindbaar.genieg parkeerruimte.
Good price quality ? easy to find.genieg parking space.
R
Ron Koopmanschap on Google

Grote winkel (alleen toegang met pasje) uitgebreid assortiment. Pas op niet altijd goedkoper.
Large store (access only with pass) extensive range. Be careful not always cheaper.
K
Karel Metz on Google

Hebben niet in voorraad.wat er in de folder Staat
Do not have in stock.what's in the folder Stands
B
Bert van Seben on Google

Sinds de samensmelting met de Metro, niet meer de Makro die wij gewend zijn. Kijk en vergelijk. Wel scherp met brandstofprijzen.
Since the merger with the Metro, no longer the Makro we are used to. Look and compare. Good with fuel prices.
L
Linda Meijering on Google

Was op hoofdkantoor om kerstpakketten uit te zoeken. Werd vriendelijk ontvangen, goede voorstellen en super hulp van nog een collega die verstand heeft van wijnen.
Was at HQ to sort out Christmas hampers. Was kindly received, good proposals and super help from another colleague who understands wines.
S
Sarah C.C on Google

Kan altijd wel wat leuks vinden bij de makro en ook meteen boodschappen doen
Can always find something nice at the macro and also go shopping right away
a
arend acda on Google

Ziet er niet zo goed uit goothandel Makro verkoopt nog plofkip. Daarom is Wakker Dier vanaf vandaag landelijk te horen op de radio. Om de Makroklanten te waarschuwen voor dit dierenleed. Anne Hilhorst van Wakker Dier: “Iedereen met een Makropas loopt het risico plofkip te kopen. Makro is groots in aanbiedingen, maar ook in dierenleed.” 24 januari 2022 Makro heeft geen plannen om binnenkort over te stappen op kip met minimaal één Beter Leven ster van de Dierenbescherming. De groothandel loopt hiermee flink achter op supermarkten en groothandel Sligro. Horeca De meeste horecagelegenheden kopen hun kip bij groothandels. Als daar nog plofkip in het schap ligt, ligt het vervolgens ook op het bord in restaurants. Daarom wil Wakker Dier dat alle groothandels stoppen met plofkip. Dan worden in één klap vele restaurants plofkipvrij en eten minder consumenten onbedoeld dierenleed. Als je naar een restaurant gaat verwacht je het allerbeste. Geen plofkip. Plofkip Plofkippen groeien ongezond snel en leven in volle schuren met twintig kippen per vierkante meter. Ze komen nooit buiten en hebben vaak last van ontstekingen aan poten en borst. Ze zijn zwak en vaak ziek, daarom krijgen ze vaak antibiotica toegediend. Kippen met één Beter Leven-ster hebben een aanzienlijk beter leven.
Doesn't look so good gutter trade Makro still sells broiler chicken. That is why Wakker Dier can be heard nationally on the radio from today. To warn Makro customers about this animal suffering. Anne Hilhorst of Wakker Dier: “Everyone with a Makropas runs the risk of buying floppy chicken. Makro is great in offers, but also in animal suffering.” January 24, 2022 Makro has no plans to switch to chicken in the near future with at least one Beter Leven star from the Dierenbescherming. Wholesalers are lagging well behind supermarkets and wholesaler Sligro in this respect. catering industry Most catering establishments buy their chicken from wholesalers. If there is still fried chicken on the shelf, it is also on the plate in restaurants. That is why Wakker Dier wants all wholesalers to stop using fried chicken. Then, in one fell swoop, many restaurants will be free of broilers and fewer consumers will unintentionally eat animal suffering. When you go to a restaurant you expect the very best. No broiler. broiler chicken Exploited chickens grow unhealthily fast and live in full barns with twenty chickens per square metre. They never go outside and often suffer from inflammation of the legs and chest. They are weak and often sick, so they are often given antibiotics. Chickens with one Better Life star have a significantly better life.

Write some of your reviews for the company Makro Hoofdkantoor

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *