Oude Douaneschool - Bosweg

5/5 based on 1 reviews

Contact Oude Douaneschool

Address :

Bosweg, 6065 EP Montfort, Netherlands

Postal code : 6065
Categories :
City : Montfort

Bosweg, 6065 EP Montfort, Netherlands
O
Oeht Netuir on Google

De Rijksgebouwendienst bracht eind 1946 de kampen Diever A en Diever B over naar de Bosweg (toevallig ook de Bosweg) in Montfort. Daar zijn ze in de loop der jaren gebruikt als werkkamp in het kader van de wederopbouw van de Roerstreek, als douaneschool en na 1951 als huisvesting voor Ambonezen. In 1966 zijn de kampen gesloopt. De Rijksgebouwendienst bracht eind 1946 de rijkswerkkampen Diever A en Diever B over van de Bosweg (de Woaterse weg) in de Olde Willem naar de Bosweg (toevallig ook de Bosweg) in Montfort in Limburg. Daar zijn ze in de loop der jaren gebruikt als werkkamp van de D.U.W. (Dienst Uitvoering Werken) in het kader van de wederopbouw van de Roerstreek, als vakantiekamp voor kinderen die in de oorlog lichamelijk getroffen waren, als douaneschool en na 1951 als huisvesting voor Ambonezen. In de tijd van het gebruik van het D.U.W.-kamp was het kamp ook in gebruik als vakantiekamp; het adres van het kamp was Kamp Vierde Prinsenkind, Montfort, Limburg.
At the end of 1946, the Government Buildings Agency transferred the Diever A and Diever B camps to the Bosweg (coincidentally also the Bosweg) in Montfort. There they have been used over the years as a labor camp in the context of the reconstruction of the Roerstreek, as a customs school and after 1951 as housing for Ambonese. The camps were demolished in 1966. At the end of 1946, the Government Buildings Agency transferred the government work camps Diever A and Diever B from the Bosweg (the Woaterse weg) in the Olde Willem to the Bosweg (coincidentally also the Bosweg) in Montfort in Limburg. There they have been used over the years as a labor camp of the D.U.W. (Service Execution Works) in the context of the reconstruction of the Roerstreek, as a holiday camp for children who were physically affected during the war, as a customs school and after 1951 as housing for Ambonese. During the time of the use of the D.U.W.camp, the camp was also used as a holiday camp; the address of the camp was Kamp Vierde Prinsenkind, Montfort, Limburg.

Write some of your reviews for the company Oude Douaneschool

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *