THOBS | Outplacement | Assessment - Rogier van der Weydestraat 2

4.9/5 based on 8 reviews

THOBS career development - Thobs.nl

THOBS verleent diensten op de volgende drie vlakken: Werving & Selectie of interim werk - Loopbaanontwikkeling - Outplacement, Ontslag of Re-integratie.

About THOBS | Outplacement | Assessment

Hulp bij Ontslag of Outplacement is een Ontzorging

Er zijn vele manieren waarop Jij, je bedrijf of afdeling in een ontslag of outplacementsituatie terecht kan komen. niet goed functioneren, een reorganisatie of een verhuizing het zijn slechts een paar voorbeelden.

Dan is het goed een professionele organisatie in de hand te nemen die de arbeidsmarkt kent en samen met u en uw bedrijf op zoek gaat naar passende oplossingen.

Als de grondleggers van

www.outplacementbureauzoeken.nl 

www.besteedjetransitievergoeding.nl

www.transitievergoedingburozoeken.nl

zijn wij de vakspecialisten op dit gebied met een landelijk dekking. Onze groep van juristen, reorganisatieadviseurs, Loopbaanbegeleiders en Arbeidscoaches staan u op ieder gewenst onderdeel van Ontslag of Outplacement bij. Van een sociaal plan, tot een concrete ontslagsituatie of het begeleiden van werk naar werk.

Ontslag of Outplacement is heftig, moet zorgvuldig gebeuren en er hangt zeer veel van af! Wij maken graag met u kennis waarin er alle ruimte is voor uw verhaal, zodat we vandaar uit een strategie samen kunnen opstellen. Neem contact met ons op.

Contact THOBS | Outplacement | Assessment

Address :

Rogier van der Weydestraat 2, 1817 MJ Alkmaar, Netherlands

Phone : 📞 +87
Postal code : 1817
Website : https://www.thobs.nl/
Categories :
City : Alkmaar

Rogier van der Weydestraat 2, 1817 MJ Alkmaar, Netherlands
E
Eric Otten on Google

Fijn, snel en vriendelijk contact. De partij als je vragen hebt en een oplossing wil in eenvoudige maar ook complexe vraagstukken.
Nice, fast and friendly contact. The party if you have questions and want a solution in simple but also complex issues.
A
Annemarie Henselmans on Google

Ik ken Thobs inmiddels al een aantal jaren en Peter weet me elke keer weer te motiveren en me op het juiste pad te zetten zodat ik weer in mezelf ga geloven en met veel plezier mijn carrière verder voortzet. Dank Peter!
I have known Thobs for a number of years now and Peter knows how to motivate me every time and to put me on the right path so that I can start believing in myself again and continue my career with great pleasure. Thank Peter!
C
Carlos J. Meyers on Google

Heel fijn geholpen en begeleid - fijne methode, doelgericht en inhoudelijk sterk. Het heeft mij enorm geholpen helderheid te creëren om zo de volgende stap in mijn loopbaan te nemen. Super bedankt!
Very nice help and guidance - fine method, goal-oriented and substantively strong. It has helped me enormously to create clarity in order to take the next step in my career. Super thanks!
M
Melle Lagerweij on Google

Ik heb 5 maanden stage gelopen bij dit bedrijf. Helemaal top. Duidelijke begeleiding vanuit het bedrijf zelf. Collega's zijn heel warm en gezellig. Ik voelde me gelijk heel welkom binnen het bedrijf. Ook is het heel bijzonder om te zien hoe de mensen van THOBS omgaan met hun klanten. Dat gaat op een zeer professionele, klantgerichte en toch gezellige manier!
I did an internship at this company for 5 months. Absolutely great. Clear guidance from the company itself. Colleagues are very warm and friendly. I immediately felt very welcome within the company. It is also very special to see how the people at THOBS treat their customers. This is done in a very professional, customer-oriented and yet fun way!
K
Koen van der Meer on Google

Thobs is al jaren mijn vaste partner voor het werven en selecteren van geschikte kandidaten. Zij weten op een zorgvuldige wijze kandidaten te selecteren die perfect passen bij het bedrijf. Thobs stelt samen met ons de vacature tekst op en zorgt dat deze bij de juiste doelgroep terecht komt. Een voorselectie wordt gemaakt door Thobs en met ons besproken. Inmiddels hebben zij vele succesvolle trajecten voor ons verzorgd. Ben je op zoek naar een nieuwe medewerker dan ben je bij hen op het juiste adres.
Thobs has been my regular partner for recruiting and selecting suitable candidates for years. They know how to carefully select candidates who are a perfect fit for the company. Thobs draws up the vacancy text together with us and ensures that it reaches the right target group. A pre-selection is made by Thobs and discussed with us. They have now taken care of many successful projects for us. If you are looking for a new employee, you have come to the right place.
F
Franklin Wijga on Google

Ik maak al jaren gebruik van de expertise van THOBS. Zowel voor de organisaties waar ik voor werk(te) als voor mezelf. De rode draad in onze zakelijke relatie is vertrouwen; ik (mijn organisatie) kan altijd op kwaliteit rekenen. En als het een keer niet lukt, krijg ik dat ook te horen. Afspraak is afspraak! Daarnaast ben ik enorm gecharmeerd van de andere manier van kijken door THOBS. Kortom, heb je career development nodig met resultaat... Tob niet langer, benader THOBS.
I have been using the expertise of THOBS for years. Both for the organizations I work (too) for and for myself. The common thread in our business relationship is trust; I (my organization) can always count on quality. And if it does not work, I will also be told. A deal is a deal! In addition, I am very charmed by the different way of looking through THOBS. In short, do you need career development with results ... Don't worry any longer, approach THOBS.
C
Christian Gude on Google

THOBS is dé professional als het gaat om het vinden van nieuw personeel. Met hun inlevingsvermogen begrepen ze mijn wereld en wat we nodig hadden qwa personeel, met daadkracht en vooral de geheime "zoek" formule weten zij steeds de juiste mensen te vinden, dit alles binnen de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben. Ik kan u dan ook THOBS van harte aanbevelen. Het is een prettig club om mee samen te werken het persoonlijk contact is zeer plezierig.
THOBS is the professional when it comes to finding new staff. With their empathy they understood my world and what we needed qwa personnel, with decisiveness and especially the secret "search" formula they always know how to find the right people, all within the agreements we have made with each other. I can therefore heartily recommend THOBS. It is a pleasant club to work with and the personal contact is very pleasant.
S
Savas Ertugrul on Google

Na het verliezen van mijn baan door een reorganisatie ben ik bij Thobs heel goed geholpen met het vervolg van mijn carriere. Peter de Groot luisterde goed, dacht mee en kwam met oplossingen waar ik zelf nog niet aan had gedacht. Zijn grote netwerk bood veel nieuwe kansen. Ik had binnen korte tijd een betere functie dan daarvoor. Door mijn positieve ervaringen heb ik Thobs aanbevolen bij anderen, die ook zeer goed te spreken waren over de prettige en professionele aanpak. Peter reageert altijd snel en weet mensen te motiveren.
After losing my job due to a reorganization, Thobs helped me a lot with the continuation of my career. Peter de Groot listened carefully, contributed ideas and came up with solutions that I had not yet thought of myself. His large network offered many new opportunities. Within a short time I had a better position than before. Due to my positive experiences, I have recommended Thobs to others, who were also very pleased with the pleasant and professional approach. Peter always responds quickly and knows how to motivate people.

Write some of your reviews for the company THOBS | Outplacement | Assessment

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *