Edison College - Waleweingaarde 103

3.6/5 β˜… based on 8 reviews

About Edison College

Het Edison College vindt het belangrijk om goed contact te onderhouden met ouders/verzorgers. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders. In de brugklas komt de mentor een keer op huisbezoek. Naast een algemene ouderavond worden er tijdens het schooljaar enkele oudergespreksavonden georganiseerd. Ouders kunnen op deze avond het rapport van hun zoon of dochter met de docenten en/of de mentor bespreken.

Edison Flits voor ouders
Speciaal voor ouders/verzorgers heeft het Edison College een digitale nieuwsbrief; de Edison Flits. Deze nieuwsbrief biedt onder andere de belangrijke data en informatie en verslagen van activiteiten. De Edison Flits verschijnt op donderdag en wordt per e-mail verstuurd. Bekijk hier een voorbeeld van onze Edison Flits.

Online toegang tot behaalde cijfers, huiswerk en nog veel meer via Webportaal
Via het webportaal hebben de leerlingen en ouders/verzorgers online toegang tot de behaalde cijfers van de leerlingen. Zowel de leerlingen als de ouders/verzorgers krijgen een inlogcode voor het webportaal en kunnen op die manier de behaalde cijfers bekijken. Daarnaast is via het webportaal ook roosterinformatie, huiswerk en de registratie van aan- en afwezigheid te zien. Maar ook bijvoorbeeld foto’s van evenementen en verstuurde brieven. Zie ook de informatie in de schoolwiki.

Meepraten – meedenken
Ouders en leerlingen kunnen meedenken over de gang van zaken op school via de ouderraad, de deelraad, de ouderpanels, de leerlingenraad en de leerlingenpanels.
Twee keer per jaar vinden er gesprekken plaats met ouders over onderwijs, organisatie, structuur en de actuele stand van zaken. Ouders worden uitgenodigd om hierover mee te denken en te praten.

De ouderraad
De ouderraad behartigt de belangen van de leerlingen via de ouders. Zij zorgt voor een goede communicatie tussen ouders, directie en personeelsleden en tussen ouders onderling. Ouders kunnen ook vragen aan de ouderraad voorleggen. De leden van de ouderraad richten zich op het belang van alle leerlingen op school. De leden van de ouderraad kunnen ook een rol spelen in het contact tussen school en thuis. De ouderraad is te bereiken via [email protected]

Contact Edison College

Address :

Waleweingaarde 103, 7329 BD Apeldoorn, Netherlands

Phone : πŸ“ž +9
Postal code : 7329
Website : http://www.edisoncollege.nl/
Categories :
City : Apeldoorn

Waleweingaarde 103, 7329 BD Apeldoorn, Netherlands
R
Rachel Anoniem on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Leuke school, mooi gebouw, leuke klaslokalen, leraren zijn goed opgeleid, sfeer erg goed en de school (en de leerlingen) wordt goed verzorgd.
Nice school, nice building, nice classrooms, teachers are well trained, atmosphere very good and the school (and the students) is well cared for.
M
Mr. NoBody on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Super school je leert er heel veel ik ben een brugklasser en ik zeg kom hiernaar toe het is geweldig
Super school you learn a lot I am a bridge class and I say come here it is great
M
Mark Gorter on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

2 tieners op deze school gehad, maar niet tevreden! Veel lesuitval, niet genoeg communicatie. Veel wisseling van leraren. Faciliteiten zien er wel prima uit.
Had 2 teenagers at this school, but not satisfied! Lots of lessons, not enough communication. Many changes of teachers. Facilities look fine.
R
RickHoltman on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

echt een slechte school... veel buitenlanders. zeker geen aanrader. docenten noemen je huisdieren e.d. oftwel houd uw kinderen weg bij deze school a.u.b. en nog niet te spreken over de slechte kwaliteit van het school gebouw
really a bad school ... lots of foreigners. definitely not recommended. teachers call you pets and the like or keep your children away from this school please and not to mention the poor quality of the school building
E
E. M. van der Meer on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik spreek hier als ouder. Mijn zoon heeft zijn examen gehaald in 2017. Wat een fantastische docenten! Alles wat er in zat is eruit gehaald en daar waar er zorgen waren waren wij daar ook van op de hoogte. Ik hoor vaak negatieve verhalen over deze school, maar onze ervaring is echter anders. En ik spreek ook uit ervaring als ik meld dat andere scholen , hier in de buurt , hier een voorbeeld aan kunnen nemen! Mijn zoon is 4 jaar goed begeleid en volgt nu naar volle tevredenheid een mooie vervolgopleiding. Top Edison!
I speak here as a parent. My son passed his exam in 2017. What fantastic teachers! Everything in it was taken out and where there were concerns, we were aware of it. I often hear negative stories about this school, but our experience is different. And I also speak from experience when I report that other schools around here can take an example here! My son has been well supervised for 4 years and is now following a nice further education with full satisfaction. Top Edison!
K
Ka A on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Ik zat op deze school en de docenten zijn waardeloos En te veel gevechten geen orde echt verschrikkelijk en er zijn 8 gebouwen en ze gebruiken 1 ik vroeg waarom ze zijden geen zin en geld om schoon te makken echt waardeloos en echt slecht
I was in this school and the teachers are worthless And too many fights no order really terrible and there are 8 buildings and they use 1 I asked why they have no sense and money to clean really worthless and really bad
W
Wes Mulder on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

Mijn opa heeft zijn hele leven gerookt. Ik was een jaar of 10 toen mijn moeder tegen hem zei: 'Als je ooit je kleinkinderen wilt zien afstuderen, moet je meteen stoppen.' Tranen wellen op in zijn ogen toen hij besefte wat er precies op het spel stond. Hij gaf het meteen op. Drie jaar later stierf hij aan longkanker. Het was echt verdrietig en maakte me kapot. Mijn moeder zei tegen me: 'Rook nooit. Laat je familie alsjeblieft niet doormaken wat je grootvader ons heeft aangedaan." Ik stemde toe. Op mijn 28ste heb ik nog nooit een sigaret aangeraakt. Ik moet zeggen dat ik een heel klein beetje spijt heb dat ik het nooit heb gedaan, omdat deze school me kanker heeft gegeven.
My grandfather smoked all his life. I was about 10 years old when my mother said to him, 'If you ever want to see your grandchildren graduate, you should stop right away.' Tears welled up in his eyes as he realized what exactly was at stake. He gave up right away. Three years later, he died of lung cancer. It was really sad and destroyed me. My mother said to me, 'Never smoke. Please don't let your family go through what your grandfather did to us." I agreed. At 28 I've never touched a cigarette. I have to say I'm a tiny bit sorry I never did because this school gave me cancer.
M
Mika Schroevers on Google

β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…

hardbro

Write some of your reviews for the company Edison College

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating * β˜… β˜… β˜… β˜… β˜…
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *